ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το Προεδρικό Διάταγμα για τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
e , Παρασκευή, 09 Ιούλιος 2004

ΠΔ 117/2004 ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 "σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" και 2002/96 "σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003".

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδα στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π." (Α' 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α' 21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α' 179).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λ,π. (Α 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α' 91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... κ.λ.π." (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ¶λλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις" (Α' 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16,17,20, 21, 23 και 24 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.1994 (Α' 90) "Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α' 153).

6. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης" (Β' 1909).

7. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" (Β' 604).

8. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002" (Β' 1022).

9. Τις διατάξεις της 11014/703/2003 ΚΥΑ "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.)..........κ.λ.π."(Β'332).

10. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29407/3508/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων" (ΒΊ572).

11. Τις διατάξεις της 2487/455/1999 ΚΥΑ "Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων" (Β 196).

12. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 59388/3363/1988 "Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1996" (Β' 638).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 154) όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2469/1997.

14. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων", (Α' 177).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2947/2001 (Α'228).

16. Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚτης Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε. Κ. της 23ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/ΕΚ.

17. Την 485/2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης" (Β' 1484).

18. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (Β' 1480).

19. Την 3418/8.7.2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας" (Β' 861).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή 'Ενωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.

21. Το 15/14-1-2003 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.

22. Την Δ6/09.01.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1

Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1650/1986 καθώς και των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/2001 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/96 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 "σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" και της οδηγίας 2002/95 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 "σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού" που έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (EEL 37/24/2003) και (EEL 37/19/2003) αντίστοιχα, ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗ-ΗΕ), τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά και επιπλέον με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των αποβλήτων προς διάθεση, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και κυρίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

¶ρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν αποτελεί τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού ο οποίος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, καθώς και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα. Στο Παράρτημα IB περιέχεται κατάλογος προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ.

2. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

3. Ο εξοπλισμός που συνδέεται με την προστασία εθνικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για εξοπλισμό που προορίζεται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς.

¶ρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως:

(1) "Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός" ή "ΗΗΕ": ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος.

(2) "Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" ή "ΑΗΗΕ": ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχεία (α) της 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παραγ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψης του.

(3) "Πρόληψη": Τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας των ΑΗΗΕ, καθώς και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν, και στον περιορισμό των κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον.

(4) "Διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" (ΗΗΕ):

α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζεται άμεσα ο ΗΗΕ ή/ και τμήματα και ανταλλακτικά αυτού (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών όπως ορίζονται στις παραγράφους 25 και 26 του άρθρου 2του Ν. 2939/2001) εφεξής "προμήθεια"

β) η παραγωγή των Η HE συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων / εξαρτημάτων και τμημάτων αυτού εφεξής "κατασκευή"

γ) η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) Η Η Ε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό ("διακίνηση"). Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθεαυτές.

(5) "Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)": η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και διάθεση των ΑΗΗΕ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΗΗΕ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών μετά την παύση λειτουργίας τους.

(6) "Επαναχρησιμοποίηση": οιαδήποτε εργασία με την οποία τα ΑΗΗ Ε ή τα κατασκευαστικά τους μέρη χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της χρήσης του εξοπλισμού ή των κατασκευαστικών τους μερών που επιστρέφονται στα σημεία συλλογής ή στους διανομείς, τους ανακυκλωτές ή τους παραγωγούς.

(7) "Ανακύκλωση": η επανεπεξεργασία, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, των αποβλήτων υλικών, για τους σκοπούς που αρχικά είχαν σχεδιασθεί ή για άλλους σκοπούς, εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας, η οποία συνίσταται στη χρήση καυσίμων αποβλήτων ως μέσων παραγωγής ενέργειας με άμεση καύση με ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας.

(8) "Αξιοποίηση": οιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα IVB του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ.

(9) "Διάθεση" : οιαδήποτε από τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα IVA του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ.

(10) "Επεξεργασία" : οιαδήποτε δραστηριότητα μετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε μονάδα απορρύπανσης, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, αξιοποίησης ή προετοιμασίας για διάθεση, καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την αξιοποίηση και/ή τη διάθεση των ΗΗΕ.

(11) "Συλλονή": όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. Οι εργασίες συλλογής ξεκινούν από το σημείο συλλογής όπως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου αυτού.

(12) "Σημείο συλλογής": κάθε εγκεκριμένος χώρος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον οποίο γίνεται η παραλαβή ΑΗ Η Ε από τον τελικό χρήστη.

(13) "Εναλλακτική διαχείριση": αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς

(14) "Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης": η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ.

(15) "Παραγωγός" : οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 (ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19), "για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις", η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την 21 - 496/2000 ΚΥΑ (Β' 1545), το οποίο:

(ί) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα του,

(ιι) μεταπωλεί με τη μάρκα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται "παραγωγός" εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το εδάφιο ί), ή

(iii) εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελμα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης, δεν θεωρείται "παραγωγός", εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός με την έννοια των εδαφίων (ί) έως (iii).

(16) "Διακινητής (διανομέας)" : όποιος εμπορεύεται ΗΗΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το κοινό.

(17) "ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης": τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά, ιδρύματα, εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από νοικοκυριά.

(18) "Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα": κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που να θεωρείται επικίνδυνη σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας

(19) "Χρηματοδοτική συμφωνία": οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση δανειοδότησης, μίσθωσης, ενοικίασης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή της ρύθμισης ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή ρύθμισης προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του εξοπλισμού.

(20) "Αρμόδια αρχή": για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001 (Α' 157).

(21) "Οικονομικοί παράγοντες": όσοι ασκούν διαχείριση των ΗΗΕ, εφεξής "διαχειριστές", καθώς και όσοι ασκούν συλλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, οι χρήστες ΗΗΕ, οι ΟΤΑ και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί

¶ρθρο 4

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΗΗΕ

Προκειμένου να διακινηθούν στην αγορά τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική και /ή βιομηχανική χρήση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς και την δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τους:

1. Από 1ης Ιουλίου 2006 ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που υπάγεται στις κατηγορίες 1,2,3,4, 5,6, 7 και 10 του Παραρτήματος ΙΑ, καθώς και οι λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα που διατίθενται στην αγορά δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα II, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. Η παράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτε στην επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω εξοπλισμού, ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

3. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται:

α) κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή νέου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.

β) να περιορίζουν τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και να τις υποκαθιστούν με ασφαλή ή ασφαλέστερα υλικά, ώστε να ενισχύονται οι δυνατότητες και η οικονομική αποδοτικότητα της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, να εξασφαλίζεται σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

γ) σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα νέα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

δ) κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ΗΗΕνα δίδουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων των αποσυρόμενων συσκευών καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών τους και των αναλωσίμων.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ μπορεί α) να απαγορεύονται και άλλες επικίνδυνες ουσίες και να υποκαθίστανται με άλλες εναλλακτικές πιο φιλικές στο περιβάλλον, β) να προσδιορίζονται ανώτατες τιμές συγκέντρωσης ουσιών σε συγκεκριμένα κατασκευαστικά υλικά και στοιχεία καινά εξαιρούνται υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία ΗΗΕ από την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου, εφόσον η εξάλειψη ή υποκατάσταση τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς ανέφικτη ή εάν οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα πλεονεκτήματα της για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών, γ) να προσδιορίζονται ί) κριτήρια και μέθοδοι για την ανάλυση του κύκλου ζωής των ΗΗΕ ιι) μέθοδοι για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στα ΗΗΕ και της ελευθέρωσης τους στο περιβάλλον.

5. Όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, φέρουν εμπορικό σήμα, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 12 (παρ. 2) του παρόντος.

6. Οι παραγωγοί ΗΗΕ α) οφείλουν να επισημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που εκτίθεται στο Παράρτημα V του άρθρου 18 όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης και την εγγύηση του συγκεκριμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, β) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους αγοραστές κατά τη στιγμή της πώλησης νέων προϊόντων σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ, για μια μεταβατική περίοδο 8 ετών (10 ετών για την κατηγορία 1 του Παραρτήματος ΙΑ) μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ.

7. Οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 15 (παρ. 1) του παρόντος διατάγματος, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί.

8. Όσοι προβαίνουν σε προμήθεια και κατασκευή/ παραγωγή ΗΗΕ υποβάλλουν κάθε χρόνο στον ΕΟ ΕΔΣΑΠ έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθώς και το σχεδιασμό εφαρμογής του για τον επόμενο χρόνο.

¶ρθρο 5

Γενικές κατευθύνσεις Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

1. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισης τους και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Νόμου 2939/01 και του παρόντος Π.Δ.

2. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών μέτρων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο:

α) Μέτρα για οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

β) Μέτρα για την μείωση της επικινδυνότητας των ΗΗΕ καθώς και της ποσότητας των ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα.

γ) Μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.

δ) Μέτρα για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αξιοποίησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς και ανάπτυξη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, PBDE και ΡΒΒ ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και υποκατάσταση τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες οι οποίες να εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον.

ε) Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη

στ) Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη χωριστή συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ.

ζ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Π.Δ

3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρηση τους, γίνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2939/ 2001.

¶ρθρο 6

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΗΕΕ

Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΗΗΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋπόθεσης που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση.

¶ρθρο 7

Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΕΕ

Α. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001.

Β. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν την δραστηριότητα τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/01 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο παρόν Π.Δ.

1. Οι παραγωγοί ΗΗΕ προωθούν κατ' εφαρμογή των προγραμμάτων την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των ΑΗΕΕ τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση.

Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα:

α) Στην επιστροφή ή και τη συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων.

β) Στην επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγομένων ΑΗΗΕ με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

γ) Στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων/ μεταχειρισμένων υλικών/ ανταλλακτικών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τα εισαγόμενα ΗΗΕ, με συνθήκες που να μην δημιουργούν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:

προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών

προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

Γ. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους παραγωγούς ΗΗΕ:

α) ατομικά από τους ίδιους ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.

Ειδικότερα:

1. Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται:

α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο:

να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ. Β (εδάφ. 2)

να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

α2. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οι παραγωγοί Η HE που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως περιγράφεται στο παρόν Διάταγμα.

Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα VI (Α)

2. Συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται:

α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο:

να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. Β

να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και εισαγωγείς με κριτήρια κυρίως το είδος των ΑΗΗΕ, το βάρος, τη ρύπανση των ΑΗΗΕ από επικίνδυνες ουσίες.

Να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και

α2. Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος.

α3. Ο προσδιορισμός του πλαισίου των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα VI (Β)

α4. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:

Οι παραγωγοί ΗΗΕ, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

β1. Σε περίπτωση υφιστάμενων συστημάτων , τα συστήματα αυτά να έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και οι ήδη συμμετέχοντες παραγωγοί ή εισαγωγείς να είναι νόμιμοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 8

β2. σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστημάτων, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών ΗΗΕ. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των ως άνω συστημάτων.

Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:

ί) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο σύστημα,

ιι) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο παρόν Π.Δ.

iii) παρέχει το δικαίωμα στο συμμετέχοντα παραγωγό να επισημαίνει τα είδη ΗΗΕ με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα.

Δ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:

1. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί ή εισαγωγείς δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.

Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α. Ε. θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.

2. Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγουμένων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο Β.

Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ' εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.

Ε. Το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδών ΗΗΕ δεν επιδεικνύεται χωριστά στους αγοραστές κατά την πώληση των προϊόντων αυτών.

ΣΤ. Οι παραγωγοί των ΗΗΕ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους.

¶ρθρο 8

Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του παραγωγού ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των ΑΗΕΕ σε εναλλακτική διαχείριση.

2. Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του συστήματος ή/και του παραγωγού για τα ΗΗΕ που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι παραγωγοί από την υποχρέωση έκδοσης του.

3. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός: α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7). Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.

4. Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Π ΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.

Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου -31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001.

¶ρθρο 9

Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα.

Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους (σημεία συλλογής) που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα:

Α. Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Β. Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή σε εξειδικευμένα καταστήματα και Super markets που διακινούν ΗΗΕ.

2. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα συλλογής/επιστροφής ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα συλλογής/επιστροφής των ΑΗΗΕ.

3. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να συνεργάζονται μόνο με όσους έχουν άδεια διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον πληρούν εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις χωριστής συλλογής, που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα.

Β. ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

1. Οι παραγωγοί ΗΗΕ για τη λειτουργία των ατομικών ή/και συλλογικών συστημάτων επιστροφής - συλλογής των ΑΗΗΕ, λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα σε συνδυασμό με τα καθορισμένα σημεία συλλογής, ώστε οι τελικοί κάτοχοι και οι διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν.

2. Οι διανομείς, κατά την παροχή νέου προϊόντος, οφείλουν με σχέση ένα προς ένα, να παραλαμβάνουν χωρίς επιβάρυνση αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

3. Στα σημεία συλλογής να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω ρύπανσης ή μόλυνσης του.

4. Οι καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα AHHE από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής·

5. Το εγκεκριμένο σύστημα, κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, πλην των οικιακών χρηστών, εκδίδει Βεβαίωση Παραλαβής στην επωνυμία του Φορέα.

Γ. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης γίνεται με μέριμνα των παραγωγών, μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από τις εγκαταστάσεις των χρηστών, με τη δυνατότητα να συνάπτουν μεταξύ τους οικονομικές συμφωνίες.

Δ. Η συλλογή και η μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που α) να βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και β) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

Ε. Οποιοσδήποτε συλλέγει ΑΗΗΕ από τα σημεία συλλογής υποχρεούται:

να έχει λάβει άδεια συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ/γματος.

να διατηρεί αρχεία ποσοτήτων των ΑΗ Η Ε που συλλέγει σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ/τος.

να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΗΗ Ε και να τα παραδίδει σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας

ΣΤ. Όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους Β, Γ, Δ πλην των εξοπλισμών που επαναχρησιμοποιούνται ως σύνολα, μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την αξιοποίηση τους, στην οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης.

¶ρθρο 10

Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ

1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΗΗΕ πρέπει να έχει λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια διαχείρισης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει επιπλέον και όρους για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να συμβάλλονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος.

2. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας οφείλει να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος III του άρθρου 17του παρόντος Π.Δ.

3. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εφαρμόζουν τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας, αξιοποίησης και ανακύκλωσης. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το Παράρτημα IV του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και το περιβάλλον.

4. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ οφείλουν να κρατούν στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας και/ή κατά την είσοδο στην εγκατάσταση αξιοποίησης ή ανακύκλωσης.

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ οφείλουν να εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (EE L 114της24.4.2001,σ. 1).

6. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί επίσης να διενεργείται εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους (EE L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 2557/2001 της Επιτροπής (EE L349, 31.12.2001, σ. 1).

7. Τα ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ευρ. Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 259/93, τον κανονισμό (ΕΚ) 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ(ΕΕί 166, 1.7.1999, σ. 6.. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 2243/2001 της Επιτροπής (EE L 303,20.11.2001, σ. 11) και με τον κανονισμό (ΕΚ) 1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) 259/93 του Συμβουλίου που εφαρμόζονται στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση 0(92)39 τελικό, του ΟΟΣΑ( EE L 185, 17.7.1999, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) 2243/2001), υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του παρόντος άρθρου, μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η ενέργεια της αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και/ή ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του παρόντος Π.Δ/τος.

¶ρθρο 11

Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή - αξιοποίηση των ΑΗΗΕ

Α. Ως προς τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ

1. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προβλεπόμενος στην παράγραφο (1) ποσοτικός στόχος σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ.

Β. Ως προς την αξιοποίηση-επεξεργασία ΑΗΗΕ

1. Για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους εξής στόχους :

(α) Για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 του Παραρτήματος ΙΑ,

- ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του μέσου

- βάρους ανά συσκευή, και

- η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή·

(β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του Παραρτήματος ΙΑ,

- ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και

- η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή·

(γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7 και 9 του Παραρτήματος ΙΑ,

- ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή, και

- η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή·

(δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι προβλεπόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο 1 ποσοτικοί στόχοι σε συμμόρφωση με αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 4) της οδηγίας 96/2002.

¶ρθρο 12

Πληροφορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακατασκευής και ανακύκλωσης, οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ, τα διάφορα συστατικά και υλικά ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-ROM, δικτυακές υπηρεσίες).

2. Οιοσδήποτε παραγωγός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, γίνεται σαφώς αναγνωρίσιμος από τη σήμανση της συσκευής, στην οποία προσδιορίζεται επιπλέον ότι η συσκευή διατέθηκε στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005 , σύμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

¶ρθρο 13

Ενημέρωση των χρηστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παραγωγοί και οι διακινητές εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης ενημερώνονται δεόντως, μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, σχετικά με:

(α) την υποχρέωση να μην διατίθενται πλέον τα ΑΗΗΕ μαζί με τα αστικά απόβλητα

(β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση,

(γ) το ρόλο τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των ΑΗΗΕ,

(δ) τις δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,

(ε) την έννοια του συμβόλου που παρατίθεται στο Παράρτημα V.

¶ρθρο 14

Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων

1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ καταρτίζει μητρώο παραγωγών και συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται και σχετικά με τα συλλεγέντα απόβλητα που έχουν εξαχθεί, κατά βάρος, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, κατά αριθμό τεμαχίων.

2. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανά διετία διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός 18 μηνών μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα έτη 2005 και 2006. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή που καθορίζεται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ, σύμφωνα

με τη διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία στο άρθρο 14, παράγραφο 2 με στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τα ΑΗΗΕ και την επεξεργασία τους.

3. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανά τριετία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο εκπονεί η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η εκάστοτε έκθεση. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής εντός εννέα μηνών από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς περιόδου. Η πρώτη τριετής έκθεση καλύπτει την περίοδο από το 2004 ως το 2006.

¶ρθρο 15

Έλεγχοι

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος διενεργούνται:

α) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 3 εδ. Θ') σε συνδυασμό με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού.

β) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Π.Δ.

¶ρθρο 16

Κυρώσεις

1. Κάθε παραγωγός ή άλλος διαχειριστής ΗΗΕ ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 4,6,7,8,9 και 13 αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ κατά παράβαση των άρθρων 9 και 10 του παρόντος διατάγματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροποποιημένο ισχύει.

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

¶ρθρο 17

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα ΙΑ, IB, II, III, IV, V, VI και VII που ακολουθούν.

Τα παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

¶ρθρο 18

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος κάθε διάταξη που αντίκειται μερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό καταργείται.

¶ρθρο 19

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 10 Ιούλιος 2004 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 53 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58227436
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.