ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 26 Σεπ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ , Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2008

(Πρόσβαση και συμμετοχή του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα)

Τον Ιούνιο του 2008 έκλεισαν δέκα χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης για την πρόσβαση στην πληροφορία, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα. Η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε στο Άαρχους της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα, της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (UNECE) και γι' αυτό το λόγο είναι γνωστή ως Σύμβαση του Άαρχους.

Η σύμβαση προωθήθηκε ως μια φιλόδοξη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Η υιοθέτηση της συνιστά ένα αξιοσημείωτο βήμα στην ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου, καθώς η συμμετοχική δημοκρατία - όπως παρουσιάζεται στη Σύμβαση - συναρτάται άμεσα με τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών.
Η σύμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής προστασίας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και περαιτέρω εμβάνθυση των δημοκρατιών. Μόνο μέσα από την ενεργοποίηση και τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, με προσεγγίσεις συνεργασίας στο πλαίσιο μια καλής διακυβέρνησης και σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δυνατό να οικοδομήσουμε ένα περιβαλλοντικό βιώσιμο μέλλον. Αποτελεί μακράν το σημαντικότερο διεθνώς νομικό εργαλείο στα θέματα που την αφορούν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Σύβαση του Άαρχους, η οποία είχε υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη μέλη της 1998, επικυρώθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Απόφαση 2005 /370/ ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 στοχεύοντας στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των δύο ανωτέρω δικαιωμάτων, συνιστούν πυλώνες που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση Άαρχους, καθώς και θεμελιώδη στοιχεία της καλής διακυβέρνησης και ουσιώδεις προϋποθέσεις για την προώθηση της αειφορίας. Η συμμετοχή και η ενημέρωση του κοινού κρίνονται ως στοιχεία απαραίτητα για την εγρήγορση και την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης του ατόμου απέναντι στο περιβάλλον.

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί το πιο αναλυτικό και νομοτεχνικά επεξεργασμένο διεθνές κείμενο, που αφορά την περιβαλλοντική πληροφόρηση και ο καθένας από τους τρείς πυλώνες της περιλαμβάνει διατάξεις που εκχωρούν διαφορετικά δικαιώματα. Αναλυτικά οι τρείς πυλώνες διακρίνονται ως ακολούθως:
O πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία. Ο δεύτερος αναφέρεται στη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τρίτος αναφέρεται στη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Με την προαναφερθείσα σύμβαση επιδιώκεται να υλοποιηθούν, στον τομέα του δικαίου του περιβάλλοντος, τα ζητούμενα της σύγχρονης δημοκρατίας : η διαφάνεια στη δράση των οργάνων της πολιτείας, η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας ενημέρωσης και παρέμβασης στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση προγραμμάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων, αλλά και λήψης ατομικών μέτρων, καθώς και η εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της νομιμότητας όσον αφορά στη δράση των δημόσιων αρχών.

Όπως διαφαίνεται η σύμβαση Άαρχους για την περιβαλλοντική πληροφόρηση στηρίζεται στη παραδοχή, ότι η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν σημαντικό παράγοντα αφ' ενός για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, η οποία αναστέλλει συμπεριφορές εχθρικές προς το περιβάλλον, αφ' ετέρου για την ενεργοποίηση της κοινωνίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει θετικά τις αποφάσεις και των άλλων οργάνων που χαράσσουν πολιτική και ασκούν αρμοδιότητες στους σχετικούς τομείς.

Η επίτευξη των σκοπών της σύμβασης προϋποθέτει σωστή οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία τηs Διοίκησης, πολιτική κουλτούρα και διοικητική πρακτική αποδεσμευμένη από εμμονές ως προς την έννοια του εμπιστευτικού και αντίστοιχα, νοοτροπία των πολιτών απαλλαγμένη από καχυποψία έναντι των υπηρεσιών.
Η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής, δηλαδή για την διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνεπή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την προώθηση σε διεθνές επίπεδο μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επίσης βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και καθιστά τα τελικά αποτελέσματα περισσότερο αποδεκτά από την κοινή γνώμη. Τέλος, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η εν λόγω σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από 30 Οκτωβρίου 2001, και μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί από 41 κράτη, καθώς και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το δικαιοδοτικό σύστημα ικανοποιεί κατ' αρχήν τις αρχές που διακηρύσσονται με τη Σύμβαση, γιατί εξασφαλίζει επαρκώς δικαστική προστασία και στις υποθέσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ανεξαρτήτως αν η διαφορά προκύπτει από τη δραστηριότητα ιδιωτών ή από πράξεις ή παραλείψεις δημοσίων αρχών και από το είδος της διαφοράς.

Για την επίτευξη των στόχων οφείλει η Διοίκηση να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Περαιτέρω, απαιτείται η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ενημέρωσης, η οποία αποτελεί αίτημα των καιρών, αλλά και προοπτική για τις μελλοντικές γενεές σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.
Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας η τρίτη συνάντηση των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης με κύριο έργο της την αναθεώρηση των επιτευγμάτων των δέκα πρώτον χρόνων και την υιοθέτηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για τη Σύμβαση. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία για ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης και τις προσπάθειες για τη δημιουργία υποδομών των Συμβαλλομένων Μερών.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 310 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 45287381
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!



Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.