ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 15 Αύγ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην Ελλάδα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απορρίμματα - Ανακύκλωση
Παπαδημούλης Δημήτρης , Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2008

Παράνομη απόρριψη αποβλήτων

17-01-2008

"Η Επιτροπή έχει γίνει αποδέκτης πάμπολλων καταγγελιών για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση". Αυτό απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Επιτροπή να τον ενημερώσει εάν η Ελλάδα έχει ενσωματώσει τις σχετικές οδηγίες για τη διάθεση των μπαζών και, αν ναι, τί προκαλεί την έλλειψη συγκεκριμένων χώρων. Επεσήμανε πώς αυτού του είδους τα απόβλητα καταλήγουν να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα και ρωτούσε αν συνάδει αυτή η κατάσταση με την οδηγία 2006/12/ΕΚ και την υπεύθυνη διάθεση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Ακόμα ζητούσε να πληροφορηθεί αν έχει συντάξει η Ελλάδα, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, αν έχει συστήσει κάποια αυτόνομη αρχή και εάν όχι, ποια αρχή έχει ορίσει για την υλοποίηση της οδηγίας. Τέλος, εάν έχει υπόψη της η Επιτροπή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ’λλων Προϊόντων.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας τονίζει ότι "η Επιτροπή έχει γίνει αποδέκτης πάμπολλων καταγγελιών για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην Ελλάδα" και υπενθυμίζει την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας[1] από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ[2]". Επισημαίνει επίσης πώς "οι ελληνικές αρχές έχουν επίγνωση της κρισιμότητας των ζητημάτων αυτών και εντείνουν τις προσπάθειές τους για την άρση των σημαντικότερων δυσκολιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας" καθώς και ότι "οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να καταργήσουν τις παράνομες χωματερές μέχρι τα τέλη του 2008".

Όσον αφορά στο ποιά αρχή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της οδηγίας, ο κ. Δήμας αναφέρει πώς σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ "τα κράτη μέλη οφείλουν να συστήσουν ή να ορίσουν αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση της εν λόγω οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές καλούνται να καταρτίσουν τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων".

Σύμφωνα εξάλλου με τον κ. Δήμα "αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα είναι το υπουργείο περιβάλλοντος, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες και οι δήμοι".

Σχετικά με τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, ο Έλληνας Επίτροπος αναφέρει πως η Επιτροπή απηύθυνε, τον Αύγουστο του 2007, επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος όπου επισημαίνει "την έλλειψη ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων σχεδίων". Στην απάντησή τους οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι "όλες οι περιφέρειες έχουν επικαιροποιήσει τα σχέδιά τους" και πως "καταρτίζεται προεδρικό διάταγμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η αποκαλυπτική απάντηση του κ Δήμα τα λέει όλα: Υπενθυμίζει την πρόσφατη καταδίκη της χώρας από το ΔΕΚ, υπενθυμίζει ότι σε 10 μήνες πρέπει να καταργηθούν όλες οι παράνομες χωματερές και φωτογραφίζει τους υπεύθυνους για να αντιμετωπιστεί αυτό το τριτοκοσμικό χάλι.

Παρακαλώ τους συνυπεύθυνους και συναρμόδιους για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση να απαντήσουν με στοιχεία και κυρίως με ενέργειες σε όσα επισημαίνει ο κ. Δήμας και να μην καταφύγουν στην γνωστή μέθοδο: αποφυγή της ουσίας και καταγγελία του ΣΥΝ και του Ευρωβουλευτή του. Ζητάω μήπως πολλά;"

[1] Απόφαση της 6.10.2005, υπόθεση C-502/03

[2] Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων, ΕΕ L 114 της 27.4.2006 (κωδικοποιητική της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ)

Παπαδημούλης Δημήτρης
Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού
http://www.papadimoulis.gr


Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

E-5603/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (10.1.2008)

Η οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων [1] δεν είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, δεδομένου ότι πρόκειται για κωδικοποίηση των διατάξεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων [2], η οποία έχει υποστεί επανειλημμένως σημαντικές τροποποιήσεις. Η οδηγία 75/442/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [3] έχει ενσωματωθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/3508/2002.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.

Η Επιτροπή έχει γίνει αποδέκτης πάμπολλων καταγγελιών για παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην Ελλάδα. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ [4]. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίγνωση της κρισιμότητας των ζητημάτων αυτών και εντείνουν τις προσπάθειές τους για την άρση των σημαντικότερων δυσκολιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να καταργήσουν τις παράνομες χωματερές μέχρι τα τέλη του 2008. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να συστήσουν ή να ορίσουν αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση της εν λόγω οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές καλούνται να καταρτίσουν τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να καταρτίσουν, το ταχύτερο δυνατό, ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων, γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις κατάλληλες τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων.

Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα είναι το υπουργείο περιβάλλοντος, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες και οι δήμοι.

Η Ελλάδα αναθεώρησε το οικείο εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003.

Όσον αφορά τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, τον Αύγουστο του 2007 η Επιτροπή απηύθυνε στον Υπουργό Περιβάλλοντος επιστολή, στην οποία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων σχεδίων. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι όλες οι περιφέρειες έχουν επικαιροποιήσει τα σχέδιά τους και ότι είναι πλέον δυνατή η σύσταση των φορέων διαχείρισης αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια. Επίκειται η έκδοση νόμου που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των φορέων αυτών. Ένας άλλος νόμος θα ρυθμίσει σύντομα τη λειτουργία του οργανισμού για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Τέλος, καταρτίζεται προεδρικό διάταγμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Οι ακόλουθοι οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα:

α) Συσκευασίες: ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης) - Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο

β) Οχήματα τέλους κύκλου ζωής: ΕΔΟΕ - Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας

γ) Συσσωρευτές: ΑΦΗΣ για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (σε εθνικό επίπεδο), ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. για συσσωρευτές αυτοκινήτων (σε εθνικό επίπεδο) και ΣΕΔΙΣ-Κ για την περιφέρεια Κρήτης

δ) Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Σημειώσεις:

1] Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων, ΕΕ L 114 της 27.4.2006.

2] ΕΕ L 194 της 25.7.1975.

3] ΕΕ L 182 της16.7.1999.

4] Απόφαση της 6.10.2005, υπόθεση C-502/03.

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2008 )

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 347 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 44306236
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.