ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 24 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ηθική των επιχειρήσεων και οι περιβαλλοντικές μη κυβ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Εθελοντισμός
Act Click , Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2006

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Στους αιώνες που προηγήθηκαν της βιομηχανικής επανάστασης, η σταθερότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, και ο ανθρώπινος παράγοντας σαν το κυρίαρχο στοιχείο παραγωγής, επέτρεψαν την διαμόρφωση ενός επιπέδου αλληλεπιδράσεων μεταξύ κάθε επιχείρησης και του περιβάλλοντος της που να στηρίζεται, αν όχι στον αμοιβαίο σεβασμό, τουλάχιστον στην αμοιβαία αδυναμία επιβλαβούς αλληλεπίδρασης. Η βιομηχανική επανάσταση εισήγαγε την κυριαρχία της μηχανής επί του ανθρώπου αναδεικνύοντας παράλληλα τεράστια ζητήματα ήθους και ευθύνης.

Το μέγεθος των επιχειρήσεων γιγαντώθηκε και η δράση τους άρχισε να επηρεάζει στην αρχή ολόκληρες περιοχές και αργότερα ολόκληρες χώρες. Η κλίμακα και ο ρυθμός αύξησης της παρατηρούμενης μεγέθυνσης επέβαλε στα άτομα, στις επιχειρήσεις, στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους κρατικούς φορείς να επανεξετάσουν την φύση των δραστηριοτήτων τους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Στο σημείο αυτό πρωτοδημιουργήθηκε η πρόγονη έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η μοντέρνα βιομηχανία εξασφάλισε στην ανθρωπότητα υλική ευμάρεια χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη τα οποία είναι πλέον πολύ σοβαρά για να αγνοηθούν ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που διατείνονται ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσεπίλυτα.

Οι σύγχρονες τεχνικές της περιβαλλοντικής επιστήμης βασισμένες στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, δίνουν το έρεισμα στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια στρατηγική περισσότερο ηθική και μια περισσότερο μακροπρόθεσμη θεώρηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ανοικτές, ειλικρινείς και αξιόπιστες από ότι υπήρξαν στο παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών τεχνικών και μετρήσεων και πιο πρόσφατα ένας συγκεκριμένος αριθμός εργαλείων διαχείρισης και τεχνολογικών εφαρμογών έχει αναπτυχθεί όπως η σειρά ISO 14000, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων έχουν για τα καλά εισβάλει στο λεξιλόγιο επιστημόνων, αναλυτών και φυσικά έχουν υιοθετηθεί από κορυφαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητες τους.

Σε επίπεδο εταιρίας λοιπόν, πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο στο να διαχωρίζει κανείς τις οικονομικές δραστηριότητες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον σαν αυτές να ήταν ξεχωριστές και όχι-αλληλεπιδρόμενες έννοιες. Οι εκπρόσωποι των εταιριών που βρίσκονται σήμερα ανάμεσα μας γνωρίζουν καλά ότι οικονομική πολιτική που δεν συνυπολογίζει το περιβαλλοντικό ρίσκο δεν είναι βιώσιμη πολιτική.

Αντίθετα είναι βιώσιμη αλλά και ρεαλιστική η πολιτική που προτείνετε σήμερα μεταξύ άλλων και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και υιοθετείται από κορυφαίες επιχειρήσεις, αυτή κατά την οποία η περιβαλλοντική στρατηγική είναι ενσωματωμένη στις διαδικασίες παραγωγής και βασίζεται σε αληθινή δέσμευση για περιβαλλοντική βελτίωση. Η δέσμευση αυτή διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και εκφράζεται μέσα από δημοσιεύσεις, από την δομή του management, την εκπαίδευση στα στελέχη της και την επικοινωνιακή της στρατηγική.
 
Ενώ λοιπόν είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αλλά και ορισμένα κράτη καταβάλουν γνήσιες προσπάθειες να προσαρμοστούν με τις επιταγές της εποχής μας θα ήταν δύσκολο για τον καθένα από εμάς να συμφωνήσει ότι το σύνολο των επιχειρήσεων κινείται προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτύξης. Επιπρόσθετα όπως είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης και την αυξανόμενη χρήση τους ως αποτέλεσμα και της αυξανόμενης περιβαλλοντικής συνείδησης, θα ήταν πολύ αφελές να αποδεχτούμε ότι τα εργαλεία αυτά είναι ο μοναδικός δρόμος για το μέλλον, η μοναδική φόρμουλα επίλυσης της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου η φύση των προβλημάτων έχει πρωτίστως να κάνει με την κοινωνικοπολιτική δομή και τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαφθορά, και τον αποκλεισμό από την χρήση φυσικών πόρων μεγάλων ομάδων πληθυσμού.

Αλλά και στον αναπτυγμένο κόσμο εάν ο απώτερος σκοπός μας είναι να πετύχούμε μια ανάπτυξη φιλικότερη σε περιβάλλον, στον πολιτισμό και απέναντι στην κοινωνία η εστίαση σε τεχνοκρατικές λύσεις κρίνεται ως ανεπαρκής. Τελικά πως μπορούμε να συνδέσουμε την σύγχρονη επιχειρηματικότητα με την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και ποιόν ρόλο καλούνται να παίξουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό είναι χρήσιμο να εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης. Η φράση αειφόρος ανάπτυξη έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ειδικά μετά την δημοσιοποίηση παγκοσμίων γεγονότων όπως η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992 αλλά και την έκθεση της επιτροπής BRUNDTLAND το 1987. Η τελευταία χωρίς αμφιβολία τροφοδότησε και τις περισσότερες αντικρουόμενες απόψεις γύρω από τον ορισμό αειφόρος ανάπτυξη και τι συνεπάγεται αυτή. Η πολυδιάστατη λοιπόν έννοια της συχνά δεν αποδίδεται δίκαια και ισότιμα. Η στενή οικονομική της πλευρά προωθείτε υπερβολικά από τα βιομηχανοποιημένα κράτη του Βορρά και από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να επικυρίαρχη των κοινωνικοπολιτικών, οικολογικών και πολιτισμικών της εκφάνσεων.

Αναφέρω στο σημείο αυτό χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τελευταία παγκόσμια συνδιάσκεψη για το περιβάλλον και την ανάπτυξη που έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. ".η βιομηχανία είναι κεντρικό στοιχείο των μοντέρνων κοινωνιών και αναπόσπαστο στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης.πολλές από τις βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας μπορούν να καλυφθούν μόνο διαμέσου αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει η βιομηχανία.παραγωγή τροφής απαιτεί αυξημένες ποσότητες αγροχημικών και μηχανοποίησης." Με βάση τα προηγούμενα η αειφόρος ανάπτυξη μετατρέπεται σε αειφόρο βιομηχανοποιημένη ανάπτυξη.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει στο περιβαλλοντικό κίνημα η άποψη της αποβιομηχανοποίησης η οποία όχι μόνο είναι αδύνατο να επιτευχθεί κάτω από το παρών οικονομικό και πολιτικό σύστημα αλλά -κατά την γνώμη μου- αποτελεί δυσφήμιση της οικολογικής επιστήμης. Μια θεωρητική επιστροφή σε προ-βιομηχανικές κοινωνίες που συνεπάγεται αυξημένη ατομική και κοινωνική αδυναμία απέναντι στις δυνάμεις της φύσης είναι μη αποδεκτή από τους περισσότερους.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι δύσκολο να αλλάξει ενώ και ο καθένας μας έχει την τάση να χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του. Είναι επίσης γεγονός ότι η τεχνολογία έχει μειώσει σημαντικά τις προσπάθειες παραγωγής των αγαθών που σήμερα, είναι προσιτά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους από ότι στο παρελθόν. Είναι εύκολο να πει κανείς ότι πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερα αλλά μόνο μια μικρή μειονότητα πολιτών είναι έτοιμη να το κάνει. Επομένως είναι ρεαλιστικότερο να αποδεχτούμε ότι η τεχνολογία είναι εδώ και θα παραμείνει. Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και όχι πίσω. Όμως υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να επανεξετάσουμε και να προσδιορίσουμε ξανά ως προς την συνεργασία των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για πολλά χρόνια αντιμετώπιζαν τις επιχειρήσεις ως τον κακό της υπόθεσης με τον οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται κανενός είδος συζήτηση.

Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις παρότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να κινητοποιούν εθελοντές και επιστημονικό προσωπικό, να τεκμηριώνουν εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης ενώ φυσικά σήμερα αποδεικνύουμε ότι καλύπτουμε σημαντικά κενά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με την μετάφραση δυσνόητων περιβαλλοντικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων σε έννοιες κατανοητές στο ευρύτερο κοινό.
 
Η Νέα Οικολογία θεωρεί το ανθρώπινο είδος ως αναπόσπαστο μέρος των φυσικών οικοσυστημάτων η δε προστασία της φύσης δεν αναιρεί το δικαίωμα στην ευημερία του ανθρώπου. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών και επικοινωνιακών δικτύων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι πλέον εφικτή περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτό θα βοηθήσει στην διάδοση της σχετικής γνώσης, στην θεμελίωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, θα θέσει τις βάσεις ώστε όλες οι παράμετροι της αειφόρου ανάπτυξης να ικανοποιούνται επαρκώς και ισότιμα.
 
Η πρόκληση λοιπόν για τον 21ο αιώνα θα είναι οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν να διαδραματίζουν τον ζωτικό τους ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες με ένα τρόπο φιλικότερο σε περιβάλλον, κοινωνία και τον πολιτισμό. Ξανασχεδιάζοντας την επιχειρηματική στρατηγική διαμέσου των κατευθύνσεων της αειφορίας είναι στην πραγματικότητα η μοναδική μας επιλογή για το μέλλον του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών.

Αυτή η επιλογή χωρίς να καταστρατηγεί την πρωταρχική προτεραιότητα της κάθε επιχείρησης που ήταν και θα παραμείνει η δημιουργία κέρδους ανοίγει και νέες ευκαιρίες σε περιοχές με ισχυρή συνέργια μεταξύ περιβάλλοντος και απασχόλησης όπως στην μεταποιητική βιομηχανία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην γεωργία.

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι εκκρεμούν μια σειρά από θέματα που πρέπει επίσης να ξαναπροσεγγίσουμε όλοι μαζί επιχειρήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η δημοκρατία στον εργασιακό χώρο, η ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών και των μειονοτήτων, η ειλικρινής ενημέρωση των πολιτών, τις επιδράσεις των δραστηριοτήτων μας στον αναπτυσσόμενο κόσμο και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές ενότητες αλλά ως μέρος μιας αναθεωρημένης στρατηγικής σε ένα διαφορετικό τρόπο 'επιχειρείν' περισσότερο ηθικό. Ίσως για να επιτευχθούν τα προηγούμενα να χρειαστεί να συγκρουστούμε με απόψεις συντηρητικές και να εναντιωθούμε σε τεράστια συμφέροντα.

Όπως και να' χει, τέτοιες ιδέες είναι πραγματοποιήσιμες και στην πραγματικότητα είναι θεμελιώδεις για την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη μας, τον οποίο όλοι μας μοιραζόμαστε

Φίλε ταξιδιώτη του διαδικτύου,

Αν έχεις κοινωνικές ευαισθησίες

Εάν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την πολιτεία μένοντας αμέτοχοι

Αν κάποιες φορές θα 'θελες να προσφέρεις άμεση στήριξη σε κοινωνικές οργανώσεις, χωρίς οικονομικό κόστος για σένα τότε η πρόταση μας είναι:

Κάνε ένα κλίκ και μπες στην ιστοσελίδα του Act Click. Με μία απλή εγγραφή στο news letter του Act Click θα μας βοηθήσεις. Οσο περισσότερους φίλους αποκτήσει η οργάνωση μας, τόσο μεγαλύτερο μερίδιο οικονομικής στήριξης θα έχει απο τον 'κουμπαρά' των χορηγών.

Σ' ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη σου!

ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΓΑΛΑΤΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Π.Π.Ο.Σ.
http://www.ippos.org.gr


Κάνε τώρα την εγγραφή σου και βοήθησε το έργο μας: http://www.actclick.com

Τι είναι το Act Click και τι προσφέρει.

Το Act Click είναι ο νέος τρόπος για να στηριχθούν οικονομικά (αλλά και σε φήμη) τα προγράμματα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με σπόνσορες - υποστηρικτές τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Εσύ θα κάνεις μόνο ένα κλικ. Χωρίς καμία χρέωση ή άλλη υποχρέωση.

Είναι απλό!!

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο δεσμό (link) της ΜΚΟ που σε συγκινεί, θα σου ζητηθεί να γραφτείς ΔΩΡΕΑΝ στο Act Click και θα λαμβάνεις περιοδικά news letter με e-mails . Αυτά θα έχουν τα νέα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης που σ' ενδιαφέρει και έτσι θα μαθαίνεις τα πάντα γι' αυτήν και παράλληλα διαφημιστικά μήνυματα απο τους χορηγούς. Αυτοί έχουν αναλάβει, κάθε φορά που θα κάνεις accept στο news letter που θα παίρνεις απο το Act Click να καταβάλουν την μονάδα που σου αναλογεί στο σωματείο που επιθυμείς.Δεν μεσολαβεί ούτε πιστωτική κάρτα, ούτε κάποια εγγραφή σε επαναλαμβανόμενο πρόγαρμμα στήριξης.Με άλλα λόγια κάθε επισκέπτης του ίντερνετ θα μπορεί να στηρίξει τον σκοπο που τον συγκινεί με τα χρήματα του χορηγού, κάνοντας μόνο ένα κλικ! Αν πολλαπλασιάσεις την μονάδα αυτή με τους πολλούς παραλήπτες των news letter, θαν δείς ότι πολλοί άνθρωποι μαζί μπορούν να κάνουν πολλά! Εσύ δεν χρεώνεσαι απολύτως τίποτα, οπότε θα ήταν καλή ιδέα να πείς και στους κάποιους φίλους σου να γραφτούν και να στηρίξουν ένα Φιλανθρωπικό φορέα, κυριολεκτικά με τα χρήματα των άλλων.

Το Act Click είναι ο δικτυακός τόπος προσφοράς και αλληλεγγύης στον ευαισθητοποιημένο πολίτη και στις ΜΚΟ.

Αυτή η πρωτοβουλία του Act Click βοηθάει πρώτα απ' όλα τις ΜΚΟ, οι οποίες πάντα έχουν ανάγκη απο χρήματα.

Συνήθως μια ΜΚΟ δαπανά μέρος των χρημάτων που λαμβάνει απο το κράτος ( όταν συμβαίνει αυτό ) ή απο ιδιώτες για να δημιουργήσει ένα μήνυμα ή ένα κανάλι στήριξης. Παράδειγμα οι κάρτες και τα τετράδια της Unisef , τα τηλεοπτικά σποτάκια και οι καταχωρήσεις στον τύπο της Greenpeace και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Τώρα μιά ΜΚΟ δεν δαπανά τίποτα απολύτως. Δεν τυπώνει κάρτες και δεν ξοδευεται σε καταχωρίσεις, που φέρνουν κύρος αλλά είναι και αμφίβολου πραγματικού αποτελέσματος.

Επίσης, το Act Click δεν επιλέγει ποιες ΜΚΟ θα περιλάβει, οπότε κάθε ΜΚΟ, ακόμα και μικρή, μπορεί να λάβει τη στήριξη σας μέσα απο το Act Click , αρκεί να το θελήσει η ίδια , έχοντας σαν βασική προυπόθεση την ορθή νομική της υπόσταση. Σημειώστε ότι ούτε η εταιρεία-χορηγός επιλέγει τις ΜΚΟ που θα στηριχθούν απο τα χρήματα της, ενώ ο κανόνας θέλει τους χορηγούς να επιλέγουν τον Φιλανθρωπικό φορέα ή την ΜΚΟ που θα στηρίξουν να μην χαλάει το προφίλ τους.

Στο Act Click παίζουν όλοι, με πρωταγωνιστή εσένα!

Πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να στηρίξουν τον αγώνα μιας ΜΚΟ, αλλά έχουν συνδέσει τη στήριξη σε μια ΜΚΟ με την απόσταση, με την δύσκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, με την απαίτηση ελευθέρου χρόνου (που δεν υπάρχει) και την οικονομική ευμάρεια (που επίσης δεν είναι χαρακτηριστική κάθε νοικοκυριού). Ειδικά όσον αφορά το τελευταίο, ο επισκέπτης -και τώρα μέλος του Act Click- δεν αισθάνεται μειονεκτικά καθώς δεν κρίνεται από το ποσό που δίνει. Όπως και να έχει, στη χώρα μας δύσκολα να ανέβαινε τα σκαλιά μιας ΜΚΟ για να δώσει 3 ή 5 Ευρώ, αν μόνο τόσα χρήματα ήθελε ή μπορούσε να δώσει.

Συμπτωματικά, αυτό είναι χρήσιμο και στις επιχειρήσεις, ειδικά του μικρού και μεσαίου μεγέθους, που μπορούν να μπούν στο σύστημα των χορηγιών, χωρίς να δαπανήσουν τεράστια ποσά και χωρίς να έχει απώλεια ( φύρα ) η χρηματική προσφορά τους.

Μέχρι τώρα, μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έκαναν κάποια χορηγία και αυτό με θεαματικά μέσα, πχ με χρηματοδότηση κονσέρτων στο Μέγαρο Μουσικής ή εμφανίσεων ( φανέλα) ποδοσφαιρικών ομάδων. Το πόσο αύξησε τις πωλήσεις της μια εταιρεία διοργανώνοντας ένα κονσέρτο δεν μπορεί να μετρηθεί. Το πόσα κλικ κάνατε εσείς και πόσα χρήματα έλαβε ο Φιλανθρωπικός σκοπός που σας συγκινεί είναι σίγουρα μετρήσιμο. Εξ' άλλου γι' αυτήν ακριβώς την διαφάνεια το Act Click ανέθεσε την πιστοποίηση απόδοσης των χρημάτων προς ΜΚΟ ( χωρίς να είναι υποχρεωμένο ), στο μεγαλύτερο και έγκυρο Σώμα Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ ΑΕ. Γιατί εμείς οι άνθρωποι του Act Click πιστεύουμε ότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται!

Οπότε και μια μικρομεσαία εταιρεία δεν έχει καμία δυσκολία να ανακαλύψει την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη και να στηρίξει με το δικό σου κλικ την ΜΚΟ της επιλογής σου.

Κάντε κλικ στο Act Click!

Διέδωσε το!

Στο ACTCLICK μπορούν να συμμετέχουν ,όλες οι MKO μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σύλλογοι

Εάν συμμετέχετε και εσείς σε μια ΜΚΟ η σύλλογο και ενδιαφέρεστε για την συμμετοχή του στο ACTCLICK , πατήστε εδώ [http://www.actclick.com/site/newMKO.aspx] και συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος ή τηλεφωνήστε

τηλ επικοινωνίας 210 8071220, email: info@actclick.com 

http://www.actclick.com

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 77 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57575146
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.