ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 21 Νοέ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δικαιώθηκε η προσφυγή της Κίνησης Πολιτών στη Λαμία σχετικά με τους Λόφους Μιχαήλ και Γαβριήλ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πόλη - Πράσινο της πόλης
Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων , Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2005

Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας σχετικά με την παραχώρηση του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ
 
Λαμία, 21-11-2005
 
Δικαιώθηκε ο αγώνας της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας για την παραχώρηση του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ στους Προσκόπους. Η Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.2218/1994 με την υπ’ αριθμ 22/339/05 απόφασή της έκανε δεκτή την προσφυγή της Κίνησης Πολιτών και έκρινε την υπ’ αριθμ 315/05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας ως «μη νόμιμη  και πρέπει να ακυρωθεί γιατί οδηγεί σε αποκλειστική χρήση του χώρου από τους προσκόπους αναιρώντας έτσι τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της εν λόγω έκτασης και αντίκειται ως εκ τούτου στους όρους παραχώρησης όπως ακριβώς προβλέπεται από την αρ. 3059/04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας»
 
Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την αναβάθμιση του Λόφου πρέπει να συνεχιστούν από όλους, όπως και οι προσπάθειες για μια ανθρώπινη πόλη
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σταματόπουλος Δημήτρης
Στασινός Κώστας
Σταμέλλος Στέφανος
Χάψας Γιώργος

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της Προσφυγής:

ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή του Άρθρου18 
Της Περιφ Στερεάς Ελλάδας
Κύπρου 38 Λαμία


Ε Ν Σ Τ Α Σ Η  - Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

Των
1. Γιαβάρα Ιωάννη
2. Σταματόπουλου Δημητρίου
3. Στασινού Κωνσταντίνου
4. Σταμέλλου Στεφάνου
5. Χάψα Γεωργίου

Κατά
της υπ’ αριθμ 315/27-6-2005 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας

Με την παρούσα οι ως άνω αναγραφόμενοι, μέλη της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων, προσφεύγουμε ενώπιόν σας κατά της υπ’ αριθμ 315/27-6-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με θέμα «Παραχώρηση κατά χρήση στους προσκόπους του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ». Η απόφαση παραχωρεί τη χρήση του αλσυλλίου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για πέντε (5) χρόνια και μέχρι 30-6-2010, χωρίς να ορίζει με λεπτομέρειες ποιες θα είναι οι δραστηριότητες των προσκόπων στο χώρο, παρά μόνο με την αόριστη αναφορά στη «δασική και περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών και προσκόπων» χαρακτηρίζοντας το λόφο ως «ανοιχτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσης Κέντρου Εθελοντικής Προσφοράς», όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο κ Δήμαρχος

Θεωρούμε ότι η αναφερόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη για τους παρακάτω λόγους:

1. Η χρήση του Λόφου παραχωρήθηκε στο Δήμο Λαμίας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθμ 3059/25-8-2004 απόφασή της  και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν 2945/2001, που στην παράγραφο 3 αναφέρει: “Εκείνοι στους οποίους γίνεται η παραχώρηση (και εν προκειμένω ο Δήμος Λαμίας) υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους  να συντηρούν και να βελτιώνουν τη βλάστηση, να διοικούν, να διαχειρίζονται, να εκμεταλλεύονται, να φυλάσσουν  και γενικά να προστατεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες εκτάσεις, οι οποίες διατηρούν στο ακέραιο και για πάντα το δασικό τους χαρακτήρα και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» Στη δε παράγραφο 4 αναφέρει: “Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης μέσα στην έκταση που παραχωρήθηκε, εκτός από εκείνες που η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια υγεία ή την εξυπηρέτηση του κοινού”

2. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 998/79 «Τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής υφιστάμενα πάρκα, άλση και δεντροστοιχίαι, υπό την επιφύλαξιν των εν άρθροις 48 παρ 1 και 52 παρ 1 προβλεπομένων δεν δύνανται να μεταβάλλουν προορισμόν ή χρήσιν»

3. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 998/79, παρ 1 «Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και η λήψις των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων ειδικοτέρων μέτρων, ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας ενεργούσης κατά τας οικείας περί τούτων διατάξεις ή τα ειδικάς διατάξεις του παρόντος νόμου» και την παρ 2 «Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασία των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δεντροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως...» και στην δε παρ 3 «Η άσκησις αρμοδιοτήτων άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή υπηρεσιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των δραστηριοτήτων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν δύναται να ενεργήται κατά τρόπον θίγοντα τα, υπό την διαχείρισιν ή επίβλεψιν του Υπουργείου Γεωργίας, ευρισκόμενα δάση και τας δασικάς εκτάσεις … »

4. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ισχύοντος Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969), στα προστατευτικά δάση και στα πάρκα και άλση η δασική περιποίηση και η εν γένει εκμετάλλευσή τους γίνεται κατά τρόπο μη παραβλάπτοντα τον κύριο σκοπό για τον οποίο προορίζονται

5. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 1734/87, η δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων εντός πάρκων και αλσών (πλην περιοχής Δήμου Αθηναίων) καταργείται. Έτσι σε κανένα πάρκο ή άλσος της χώρας δεν επιτρέπονται αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις (οποιασδήποτε μορφής, ακόμα και χώροι για γυμνάσια ή εκπαίδευση των προσκόπων) 

6. Σας παραπέμπουμε σε ανάλογες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως 2189/1982, 1322/1989, 281/1990, 2588/1992, 1118/1993, 288/2003, 812/1985, 689/1982, 718/1984

7. Σας παραπέμπουμε στις γνωμοδοτήσεις 1542/46/8-12-83 (αρ γνωμ. 1006/1983 Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργίας) και 87668/5-8-1993 Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Δασών και Φ.Π.

Σας επισημαίνουμε δε τα εξής:

- Το αλσύλλιο του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ, έκτασης 18,5 στρεμμάτων, είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στον οικιστικό ιστό της πόλης της Λαμίας, η οποία Λαμία έχει ελάχιστους έως καθόλου χώρους δημόσιας αναψυχής και ξεκούρασης των κατοίκων. Η οιαδήποτε αλλαγή της χρήσης ακυρώνει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των δημοτών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, των νέων, των μοναχικών ατόμων και των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν ανάγκη ξεκούρασης και αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον.

- Αντίθετα, υπάρχουν αρκετοί χώροι μεγαλύτερης έκτασης στην περιαστική Λαμία για να κάνουν χρήση οι πρόσκοποι αλλά και να χαρακτηριστούν «ανοιχτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσης Κέντρου Εθελοντικής Προσφοράς», όπως το Ισαδάκι, ο λόφος του Κάστρου, η Παλιά Δεξαμενή, ο υγροβιότοπος της Αγίας Παρασκευής, το Δέλτα του Σπερχειού, το παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού κλπ Η περιοχή μας διαθέτει δε δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το ΚΠΕ Στυλίδας και ΚΠΕ Υπάτης, τα οποία, με την άρτιά τους οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν περιβαλλοντική εκπαίδευση στους νέους και στους μαθητές της πόλης μας και της Φθιώτιδας. Άρα τίποτα δεν τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της απόφασης για χαρακτηρισμό του άλσους σε «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσης».Αντίθετα ο χαρακτηρισμός αυτός τυπικά και ουσιαστικά αλλάζει τον χαρακτήρα της χρήσης του άλσους σαν αστικό άλσος δημόσιας δασικής αναψυχής 

- Σας είναι γνωστό ότι ο Δήμος Λαμίας έχει συντάξει και καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρηματοδότηση, μελέτη με τον τίτλο «Αισθητική Αναβάθμιση και Βελτίωση Άλσους Μιχαήλ και Γαβριήλ» και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ 2418/23-7-2001 απόφαση της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η παραχώρηση από την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας είχε και έχει ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα, της υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης από μέρους του Δήμου. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώνει τυπικά και ουσιαστικά το πνεύμα της παραχώρησης

- Οι οποιεσδήποτε εργασίες στο αλσύλλιο πρέπει να είναι στα πλαίσια της μελέτης και μόνο. Για παράδειγμα, η μελέτη προβλέπει περίφραξη χαμηλή και ξύλινη, αισθητικού χαρακτήρα, και όχι περίφραξη με σήτα δύο μέτρων και κλειδωμένες εισόδους ασφαλείας, όπως έχει ήδη κατασκευαστεί με ευθύνη των προσκόπων, χωρίς άδεια και  επίβλεψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μόνο που μπορεί να γίνει σήμερα είναι η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση και Βελτίωση του Άλσους Μιχαήλ και Γαβριήλ», όπως προβλέπεται από τη μελέτη. Μέχρι να αρχίσει το έργο, ο Δήμος έχει υποχρέωση να καθαρίζει και να συντηρεί το άλσος, όπως προβλέπει η παραχώρηση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη των υπηρεσιών του, προκειμένου να είναι διαθέσιμο ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους δημότες για δασική αναψυχή και ξεκούραση, χωρίς περιορισμούς και προτεραιότητες. Κάθε άλλη απόφαση αναγκαστικά αλλάζει τους όρους χρήσης του αστικού αλσυλλίου, όπως και τους όρους «παραχώρησης κατά χρήση», που περιέχονται στην 3059/25-8-2004 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην 105914/2171/4-8-2004 επιστολή – γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, την οποία σας επισυνάπτουμε      

Οι προσφεύγοντες 
Γιαβάρας Γιάννης
Σταματόπουλος Δημήτριος
Στασινός Κωνσταντίνος
Σταμέλλος Στέφανος
Χάψας Γεώργιος

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 369 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39668630
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.