ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 18 Απρ 2021
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ημερίδα για την Αγροτική Πολιτική και την Διαχείριση Υ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Νερό
WWF Ελλάς , Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2005

Ημερίδα:
«Γη και Ύδωρ»
Αγροτική Πολιτική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα

Το WWF Ελλάς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Γη και Ύδωρ: Αγροτική Πολιτική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2005, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κεντρικού Κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75).

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει εκείνες τις ενέργειες που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ενσωματώσει ουσιαστικά τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων στην Αγροτική Πολιτική της χώρας, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό. Παράλληλα, θα αναζητηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται για την εφαρμογή των αρχών αυτών από την 4η Προγραμματική Περίοδο των Διαρθρωτικών Ταμείων (4ο ΚΠΣ).

Η ημερίδα θα εστιάσει στην αλληλεπίδραση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και, ειδικότερα σε ποιο βαθμό οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης του νερού ενσωματώνονται στην εθνική αγροτική πολιτική. Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τις σχέσεις γεωργίας και υδατικών πόρων με βάση τις πρόσφατες θεσμικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και ειδικότερα της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό. Θα παρουσιασθεί η πρόοδος όσον αφορά στο βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στα σχετικά διαρθρωτικά προγράμματα (Γ΄ΚΠΣ).

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα παρουσιάσουν εισηγήσεις στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας και εκπρόσωποι του WWF-Ελλάς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Καθοριστικές δράσεις για την ενσωμάτωση της αρχής της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων στην αγροτική πολιτική της χώρας». Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, Λεωνίδας Λουλούδης, ο Διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας και εκπρόσωποι των κομμάτων. Το συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η δημοσιογράφος Τάνια Γεωργιοπούλου.

Σημείωση:

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό αποτελούν δύο βασικές πολιτικές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες έχουν ποικίλες επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η ρύπανση του νερού που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόσφατες αλλαγές στα πεδία εφαρμογής και των δύο πολιτικών προσφέρουν διάφορες δυνατότητες συνδυασμού των προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη θετικών περιβαλλοντικών δράσεων και αποτελεσμάτων. Αρκετά εργαλεία πολιτικής της ΚΑΠ, όπως τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, η πολλαπλή συμμόρφωση κ.ά., θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ορθή εφαρμογή των αρχών της Οδηγίας-πλαίσιο για το νερό. Η πιο αποδοτική συνέργια μεταξύ της ΚΑΠ και της Οδηγίας-πλαίσιο θα μπορούσε πιθανότατα να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας των υπηρεσιών και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διαχείριση των λεκανών απορροής. Εντούτοις, μέχρι σήμερα, οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους αποσπασματικά. Συνεπώς, υπάρχει άμεση ανάγκη διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ολοκληρωμένος σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης του νερού που χρησιμοποιεί η ελληνική γεωργία.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας:

ΗΜΕΡΙΔΑ «γη και ύδωρ»
Αγροτική Πολιτική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα
WWF Ελλάς – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9.00 Χαιρετισμοί

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Συντονιστής: Λ. Λουλούδης

9.30 Διαχείριση υδατικών πόρων στον γεωργικό τομέα: Πρακτική, προβλήματα και προοπτικές.
Χ. Καραβίτης, Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικών Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9.45 Και πέρα από τη γεωργία τι; Η συνολική εικόνα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Π. Μαραγκού, Υπεύθυνη Προγράμματος Προστατευόμενων Περιοχών, WWF Ελλάς

10.00 Η περίπτωση του Αχελώου
Θ. Νάντσου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς

10.15 Συζήτηση

10.30 Διάλειμμα για καφέ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονιστής : Θ. Παπαγιάννης

11.00 Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό και η σχέση της με τη γεωργία: Η Ευρωπαϊκή προοπτική
E. Interwies, senior fellow, Ecologic, Institute for International and European Environmental Policy

11.20 Το νέο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των υδάτων και οι δράσεις που υλοποιούνται Α.Λαζάρου, Προϊστάμενη, Τμήμα Νερών ΥΠΕΧΩΔΕ

11.40 Έργα Υποδομής για την αποταμίευση νερού στον ελλαδικό χώρο
Δ. Βαλασσόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

11.50 Η ΚΑΠ και το Νερό
Σ. Kουτσομήτρος - Π. Πέζαρος, Διευθυντής Αγρ. Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

12.00 Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και η διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα
Γ. Βλάχος, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12.15 Η διαχείριση των υδάτων στις Ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης. Κ.Λιαρίκος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Δράσεων, WWF Ελλάς   

12.30 Συζήτηση 

13.00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Καθοριστικές δράσεις προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματώσει ουσιαστικά τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων (όπως εκφράζονται μέσα από την Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό) στην αγροτική πολιτική της χώρας
Συντονίστρια: Τ. Γεωργιοπούλου, δημοσιογράφος
- Δ. Καραβέλλας, Διευθυντής WWF Ελλάς
- Λ. Λουλούδης, Αντιπρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Εκπρόσωποι κομμάτων

15.30 Σύνοψη

WWF Ελλάς

Ευχαριστούμε θερμά τον ΣΤΑΤΗΡ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ και την εταιρεία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την ευγενική χορηγία του μεσημεριανού γεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Παναγιώτα Μαραγκού, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Προστατευόμενων Περιοχών, WWF Ελλάς, Tηλ.: 210-3314893, e-mail:
p.maragou@wwf.gr
Γιάννης Χαρδαλούπας, Υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής, WWF Ελλάς, Τηλ. : 210-3314893, 6947835100, e-mail: j.chardaloupas@wwf.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 123 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 48556736
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.